Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Stijlvol met staal worden gedaan aan, respectievelijk gesloten met, opdrachtgever, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Stijlvol met staal een overeenkomst aangaat.

b. Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing indien en voor zover de toepasselijkheid van die voorwaarden door Stijlvol met staal schriftelijk is aanvaard.

c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht. 

Aanbiedingen en prijzen

a. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

b. Mocht de koper het aanbod uit willen stellen dan kan dit beperkt. Prijzen zijn geldig tot 3 maanden na uitsteldatum. 

c. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

d. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

e. Afbeeldingen bij producten zijn een weergave of voorbeeld van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

f. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

g. Alle aanbiedingen van Stijlvol met staal zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening voor akkoord of na akkoord gegeven via mail. Bij mondelinge opdracht per telefoon sturen we u per mail een opdrachtbevestiging waar we graag ‘akkoord’ op horen. Mocht de opdracht tot stand komen op ons bezoekadres dan vragen we u de opdracht te ondertekenen van de door Stijlvol met staal opgestelde orderbevestiging. Voor de omvang en de verdere inhoud van de overeenkomst is de orderbevestiging van Stijlvol met staal bepalend en maatgevend. Tevens tekent u ook voor ontvangst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarde. Wanneer er akkoord wordt gegeven voor een opdracht gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden.

h. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven inclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting.

i. Aanbiedingen en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens, zoals ontwerpen/ tekeningen/ modellen/ monsters/ beschrijvingen/afbeeldingen en dergelijke alsmede eventuele bijlage en bescheidde die op onze offertes betrekking hebben, blijven eigendom van Stijlvol met staal en mogen zonder toestemming van Stijlvol met staal niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

j. Indien de opdrachtgever de ‘opdracht op maat’ intrekt is hij verplicht de door Stijlvol met staal reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal bij intrekken van opdracht eveneens aan Stijlvol met staal als schadeloosstelling verschuldigd zijn, het bedrag van de helft van de overeengekomen prijs. 

Betaling en ontbinding

a. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Wordt uw product bezorgd? Dan dient u vooraf de betaling te voldoen. 

b. We vragen voor een meubel/lamp op maat een aanbetaling van 50%.

c. Indien door de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in lid a. wordt betaald, is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever wordt vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt. Met een minimum van € 100,00.

d. Indien de vordering op opdrachtgever door Stijlvol met staal uit handen wordt gegeven ter incasso, komen alle daaraan verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een minimum van € 300,-.

e. Stijlvol met staal is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen werkzaamheden voort te zetten, van de opdrachtgever te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien opdrachtgever daartoe niet bereid is, is Stijlvol met staal gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

f. Blijft opdrachtgever in gebreke van enige op hem rustende verplichting, dan is Stijlvol met staal gerechtigd om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, opdrachtgever surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, de ondercuratelestelling van opdrachtgever wordt aangevraagd, wanneer enige beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, of bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever. 

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de (aan) – betaling door de opdrachtnemer. Herroeping is niet mogelijk bij op maat gemaakte producten.

2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het sturen van een mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Herroeping is niet mogelijk bij op maat gemaakte producten.

4.Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. Kosten in geval van herroeping

  • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening en de kosten die eerder gemaakt zijn van eventuele bezorging.
  • dien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 
 6. Uitsluiting herroepingsrecht
  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Levering en Eigendomsvoorbehoud

a. Levering geschiedt op het moment dat de goederen door Stijlvol met staal bij de klant zijn binnengebracht, of, bij levering ‘af fabriek’ , wanneer de goederen de bedrijfsruimte van Stijlvol met staal verlaten. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden.

b. Mocht er na levering bij het plaatsen van de meubels door de klant zelf of bij derden moeilijkheden ontstaan; dan is Stijlvol met staal hier niet aansprakelijk voor. 

c. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Stijlvol met staal tot aan het moment waarop de opdrachtgever voor alle vorderingen uit enige met Stijlvol met staal gesloten overeenkomst volledig is gekweten.

d. Het is de opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stijlvol met staal, verboden daden van beschikking (daaronder het verbinden ten behoeve van derden door bijvoorbeeld verpanding) te verrichten met betrekking tot door Stijlvol met staal verkochte en geleverde goederen, zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

e. Doorverkoop van door Stijlvol met staal verkochte en geleverde goederen zijn slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stijlvol met staal.

f. Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop zij verwerkt zijn, terstond door Stijlvol met staal teruggevorderd c.q. teruggenomen worden indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of Stijlvol met staal aanleiding heeft aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

g. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen na terugname blijkt te hebben.

 

 

Garantie

De garantietermijn betreft 1 jaar.

De garantie geldt niet indien:

– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

– het product aan derden is overgedragen;

– Stijlvol met Staal de producten/goederen geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Stijlvol met Staal zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van garantie;

– Stijlvol met Staal bij de vervaardiging van het product/goed grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de opdrachtgever heeft gebruikt;

– het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of

– de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens Stijlvol met Staal is nagekomen.

1 JAAR GARANTIE

Ons hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen 8% en 12%. Hierdoor zijn onze producten geschikt voor verwarmde ruimtes. Gezien het gaat om houten meubels, wijzen wij u erop dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

GEGRONDE KLACHTEN:

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

– onredelijk gebruik

– gebruik voor commerciële doeleinden

– onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden

– door professioneel gebruik

– het werken van hout

– kromtrekken van hout

Ook normale slijtage valt niet onder deze garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.

Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

DE PRODUCTIEGARANTIE IS STANDAARD 1 JAAR

Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal Stijlvol met Staal, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige product vervangen, het product terugnemen en de opdrachtgever crediteren voor de prijs van het desbetreffende product zonder dat de opdrachtgever daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken. 

Overmacht

a. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Stijlvol met Staal opgeschort. Indien de periode van overmacht waarin nakoming van de verplichtingen door Stijlvol met Staal niet mogelijk is, langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

b. Indien Stijlvol met Staal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies alsmede voor de daaruit voortvloeiende schade, is uitgesloten tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld.

b. Stijlvol met Staal is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade als rechtstreeks gevolg van fouten, die door Stijlvol met Staal of haar personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt, indien en voor zover deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld.

c. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Stijlvol met Staal beperkt tot het bedrag dat aan Stijlvol met Staal wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van Stijlvol met Staal om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkering of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Stijlvol met Staal hoe dan ook worden beperkt tot het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst, of – indien in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen – in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Stijlvol met Staal meer bedragen dan € 500,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

d. Aansprakelijkheid van Stijlvol met Staal voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten.

e. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens Stijlvol met staal verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De opdrachtgever dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Stijlvol met staal te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever vervalt.

f. Indien de zaken niet door Stijlvol met staal zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Stijlvol met staal jegens de opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Stijlvol met staal jegens Stijlvol met staal aansprakelijk zal zijn.

g. Stijlvol met staal spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de opdrachtgever te leveren. Elke aansprakelijkheid van Stijlvol met staal voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Stijlvol met staal.

h. Opdrachtgever is gehouden Stijlvol met staal te vrijwaren van aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van verzekeringsmaatschappijen. 

Toepasselijk recht en forumkeuze

a. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. 

Alle geschillen tussen Stijlvol met staal en de opdrachtgever worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland, onverminderd het recht van Stijlvol met staal om de opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.